تعبیر خواب بوزینه (میمون)

تعبیر خواب بوزینه (میمون)

تعبیر خواب بوزینه (میمون)
تعبیر خواب بوزینه (میمون)
دیدن بوزینه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معناددهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بوزینه یا میمون را در سایت تفریحی جیران مطالعه کنید.

میمون: حماقت و مسخرگی، سبک سری، از روی هوی و هوس عمل کردن، افکار بیهوده و بی معنی یا ابراز عواطف سبکسرانه و بیهوده – یا ابراز بی اختیاری غریزی که کنترلشان دشوار است، حرص و طمع و خودمحوری، رفتار جلف، بی منطقی به معنای احمقانه بودن، تقلید و تمسخر دیگر مردمان یا گروه‌ها هر چند که خود سخص پیرو همان گروه باشد، در کشمکش بودن برای هشیاری میمون‌های بزرگ (شامپانزه، گوریل، اورانگوتان): تمایلات بی اختیار و نابخردانه خود محور، مانند قاپیدن خوراک و ابراز تمایلات جسمانی بدون در نظر گرفتن دیگران، موذیگری، تقلید، خرد شهودی یا غریزی درباره روابط، تعاملات اجتماعی و زندگی، نابخردی یا ابلهی و یا احساس حماقت. دیدن بوزینه و یا میمون در خواب بیانگر مواجه شدن با دشمنی فریب کار و مکار است . دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.

تعبیر خواب بوزینه به روایت محمدبن سیرین

 • بوزینه در خواب ، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است.
 • اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.
 • اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

تعبیر خواب بوزینه به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند.
 • اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید.
 • اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

تعبیر خواب بوزینه به روایت جابر مغربی

 • اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد.
 • اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند.
 • بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است.
 • اگر دید که بوزینه به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند.
 • اگر دید بوزینه با وی سخن گفت، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند.
 • اگر دید بوزینه او گاز بگیرد، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود.
 • اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند.

تعبیر خواب بوزینه به روایت علی بن محد العنبری

 • میمون در خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم میگردد.
 • ممکن است دیدن میمون، بر یهود دلالت داشته باشد.
 • همچنین میمون در خواب، به مردی فقیر و مستمند تعبیر میشود که نعمتها از او گرفته شده است.

تعبیر خواب بوزینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • بوزينه در خواب هاي ما نماينده انواع ميمون ها است غير از گوريل و ارانگوتان.
 • بوزينه در خواب دشمني است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فريب که دشمني او از روي حسابگري نيست بل که بر مبناي سرشت و طينت بد خود با همه دشمني مي کند بخصوص با بيننده خواب.
 • اگر ديديد بوزينه اي در خانه داريد کسي در محدوده خانه شما يا محلي که کار مي کنيد با شما دشمني و خصومت دارد و عداوت مي ورزد و توطئه و سعايت مي کند.
 • چنان چه ديديد بوزينه اي را با ريسمان يا زنجير بسته ايد و به دنبال خود مي کشيد و مي بريد بر دشمني که داريد پيروز مي شويد.
 • اگر بوزينه از مقابل شما گريخت امنيت خواهيد يافت اما بايد هوشيار باشيد زيرا از گزند مجدد او در امان نخواهيد بود.
 • اگر در خواب ديديد که به دنبال بوزينه اي مي دويد و مي خواهيد او را بگيريد و بوزينه از درخت به ديوار و از ديوار به حياط مي جهد و شما را با خود مي کشاند کسي هست که با فريب و نيرنگ، امري را به شما مشتبه مي کند و مدتي شما را سرگردان و معطل نگه مي دارد.
 • اگر بوزينه اي به دنبال شما مي دويد و شما از مقابلش مي گريختيد به قدر دوري و نزديکي بوزينه مورد تهديد يک بيماري هستيد.
 • چنان چه بوزينه اي در خانه داشتيد که در عالم خواب احساس کرديد به شما هديه داده فريب خواهيد خورد.
 • اگر هديه گرفتيد کسي دشمني خودش را با شما ظاهر مي کند و اگر بوزينه اي هديه داديد شما با کسي که بوزينه را گرفته دشمني مي کنيد.
 • بوزينه ماده زني است مفسده جو و فتنه انگيز که بايد مراقب او باشيد و چنان چه اين بوزينه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زني در صدد اغواي شما بر مي آيد.
 • اگر ديديد بوزينه شما را گاز گرفت بيمار مي شويد يا با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد.
 • با بوزينه هم غذا شدن ارتکاب گناهي است بزرگ در رديف گناهان کبيره.

تعبیر خواب بوزینه از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن بوزینه در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند.
 • اگر دختری خواب بوزینه ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.
 • اگر زنی در خواب به میمون غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.
 • دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.

تعبیر خواب بوزینه در کتاب سرزمین آرزوها

 • خواب میمون : رازتان را برای كسی فاش نكنید
 • اشخاص بی پول خواب میمون ببینند : پول
 • پولدارها خواب میمون ببینند : بیماری و دردسر
 • شما یك میمون دارید : یك دوست دورو و مزدور در كنار شماست .
 • میمونها در حال بازی : معاملات و مذاكرات سودمند ملك و مسكن
 • میمونها درون قفس : در عشق به مانع بر میخورید .
 • یك بچه میمون : شانس در عشق

 

دیدگاهتان را بنویسید